Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


Ku začatiu vybavovania reklamácie je nutný originál záručný list ktorý je priložený pri každej autobatérií !


8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.


8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").


8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu do sídla firmy spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.


8.8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.  Kupujúci je povinný v písomnom oznámení presne označiť druh a rozsah vád tovaru a reklamovaný tovar s dokladom o kúpe musí byť doručený predávajúcemu do sídla firmy na náklady kupujúceho. Reklamácia bude inak považovaná za neplatnú. Za prípadnu stratu poštou nenesieme zodpovednosť, preto odporúčame reklamovaný tovar poistiť. Tovar, ktorý nam bude vrátený na dobierku nepreberieme. V prípade neuznania reklamácie bude továr vráteny späť na náklady kupujúceho (pokiaľ nebolo dohodnuté inak) a v prípade uznania reklamácie bude továr zaslaný späť na náklady predavajúceho.


8.9.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.


8.10.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


8.11.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.


8.12.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:


a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c)uplynutím záručnej doby tovaru,
d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


8.13.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)odovzdaním opraveného tovaru,
b)výmenou tovaru,
c)vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


8.14.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


8.15.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.


8.16.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


8.17.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


8.18.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.


8.19. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. 

Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.